EU doporučuje podnikům, aby kvůli Brexitu nepoužívaly britské komponenty


Doporučení, jež může vážně poškodit britský automobilový průmysl, vzkazuje evropským podnikům, jako jsou například výrobci automobilů, aby potřebné součástky hledali jinde, pakliže chtějí mít nadále prospěch z dohody Evropské unie o volném obchodu. Většina smluv o volném obchodu zahrnuje takzvaná pravidla původu, která říkají, že na výrobek se mohou vztahovat pouze nízké tarify vyjednané v rámci příslušné transakce, pokud lze prokázat, že byl vyroben v oblasti, která danou smlouvu podepsala, v tomto případě v EU. Protože však Velká Británie opouští celní unii EU jako součást Brexitu, tak vše, co zde bylo vyrobeno, již nebude považováno za vyrobené v rámci celní unie EU.
stroje výrobní linky.jpg
Pro kontinentální výrobce automobilů to znamená, že používání britských komponent by nyní mohlo narušit jejich přístup do desítek zemí, s nimiž má EU uzavřené dohody o volném obchodu. Jejich vývážené zboží by se tak stalo nekonkurenceschopným ve srovnání s podniky, jenž používají součástky pocházející ze zemí EU. „Hospodářským subjektům se připomínají právní důsledky spjaté s pravidly o původu pro přednostní nakládání se zbožím, která je třeba vzít v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí,“ uvádí zpráva Evropské komise. „Počínaje datem odstoupení od smlouvy se na Spojené království začnou vztahovat přednostní obchodní dohody EU se třetími zeměmi v oblasti společné obchodní politiky a cel.“
svářeč s helmou.jpg
Dále: „Vývozcům a výrobcům z 27 členských zemí EU, kteří zamýšlejí uplatnit zvýhodněné tarify v partnerské zemi EU, jež s ní uzavřela dohodu o volném obchodu, počínaje datem vystoupení z unie, se doporučuje, aby při udávání přednostního původu svého zboží z EU pokládali jakékoliv vstupy ze Spojeného království za nepůvodní a přijali patřičná opatření pro prokázání přednostního původu svých výrobků z EU v případě následného ověření.“
Pokud společnost získá významnou část svého produktu ze Spojeného království, patřičnými opatřeními by se rozumělo získání těchto komponentů jinde, aby tak mohla nadále využívat dohod o volném obchodu v rámci EU.

4/5 - (2 votes)